Monday, August 9, 2010

Word 2425: Pygidium

noun ( pl. -gidia) Zoology
the terminal part or hind segment of the body in certain invertebrates